คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวัด  [Clear All Filters]
2552
วิศิษฐ อาบสุวรรณ. (2552). การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.