คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบัญชี--ฐานข้อมูล  [Clear All Filters]
2554
สายันต์ แสงหัวช้าง. (2554). ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)