คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is English languag-- Pronunciation-- Study and teaching  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
Bounsong Phengduang.  2551.  Using pyramid and chain drills to solve english consonant pronunciation problems of second year english majors at the National University of Laos. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language Bounsong_Phengduang.pdf (4.78 MB)
กฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์.  2548.  ระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Krit_Kanit.pdf (37.68 MB)