คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การติดบุหรี่  [Clear All Filters]
2549
ฐิติมา โกศัลวิตร. (2549). วัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thitima_Kos.pdf (6.76 MB)