คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ตระกูล บุญชิต  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ตระกูล บุญชิต.  2550.  การใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Trakul_Boonchit.pdf (48.08 MB)