การใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม

Titleการใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsตระกูล บุญชิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRB ต146ก
Keywordsคาริโอไทป์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), โครโมโซม, โรคทางพันธุกรรม, โรคพันธุกรรม
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโรคทางพันธุกรรมและเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองประกอบการเรียนเรื่องโรคทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองประกอบการเรียนการสอนเรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดคาริโอไทป์จำลองขึ้นมาจำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเรื่องโรคทางพันธุกรรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนรายวิชามรดกทางพันธุกรรม จำนวน 30 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกจากนัดเรียนที่มีระดับการเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดคาริโอไทป์จำลองแบบทดสอบเรื่องโรคทางพันธุกรรม แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองประกอบการเรียนเรื่องโคทางพันธุกรรม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t จากการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโรคทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดคาริโอไทป์จำลองสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15.89 และค่า t=6.81 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองประกอบการเรียนเรื่องโรคทางพันธุกรรมที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น มีค่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

Title Alternate The achievement of student's learning and scientific attitudes in the topics of chromosome disorders by karyotype model set