คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จิราพรรณ มีแวว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จิราพรรณ มีแวว.  2550.  ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chiraphan_Miwaeo.pdf (6.81 MB)