คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จินตกวี ศรีวิไล  [Clear All Filters]
2550
จินตกวี ศรีวิไล. (2550). ระบบการจัดการหอพัก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jintakawee_Srivilai.pdf (7.5 MB)