คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จินตกวี ศรีวิไล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จินตกวี ศรีวิไล.  2550.  ระบบการจัดการหอพัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Jintakawee_Srivilai.pdf (7.5 MB)