คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จินตกวี ศรีวิไล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จินตกวี ศรีวิไล.  2550.  ระบบการจัดการหอพัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Jintakawee_Srivilai.pdf (7.5 MB)