คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จริยา ประวิทย์ธนา  [Clear All Filters]
2550
จริยา ประวิทย์ธนา.  2550.  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Jariya_Prawittana.pdf (78.08 MB)