คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ขนิษฐา ทุมมากรณ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ขนิษฐา ทุมมากรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kanittha_Toommakorn.pdf (62.74 MB)