คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วิลาสินี ศิริธร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิลาสินี ศิริธร.  2556.  การเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Wilasinee_Sir.pdf (8.44 MB)