คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is มะโน ชาญสมร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
มะโน ชาญสมร.  2556.  ประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่ผลิตจาก Bacillus licheniformis ในการออกฤทธิ์ต้านการเจริญของ Proteus mirabilis. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Mano_Cha.pdf (4.79 MB)