คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สรายุทธ สีนารอด  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สรายุทธ สีนารอด.  2555.  ระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Sarayut_Sin.pdf (11.96 MB)