คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วิชิตา งามเนตร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิชิตา งามเนตร.  2553.  พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องแนวประการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Wichita_Nga.pdf (41.78 MB)