คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is เทียมชัย บัวลอย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เทียมชัย บัวลอย.  2553.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Theamchai_Bua.pdf (14.75 MB)