คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is เทียมชัย บัวลอย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เทียมชัย บัวลอย.  2553.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Theamchai_Bua.pdf (14.75 MB)