คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is กำพล บุญไพโรจน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กำพล บุญไพโรจน์.  2553.  ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าวและน้ำบาดาล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Kumphon_Boo.pdf (46.25 MB)