คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is กำพล บุญไพโรจน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กำพล บุญไพโรจน์. (2553). ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าวและน้ำบาดาล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kumphon_Boo.pdf (46.25 MB)