คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is กิตติศักดิ์ อริยะเครือ  [Clear All Filters]
2553
กิตติศักดิ์ อริยะเครือ.  2553.  การพัฒนาเส้นใยผสมชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์) Kittisak_Ari.pdf (40.72 MB)