คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is เนติรักษ์ วงศ์คำ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เนติรักษ์ วงศ์คำ.  2553.  ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Neithirak_Von.pdf (24.44 MB)