คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กนกวรรณ สุภักดี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กนกวรรณ สุภักดี.  2556.  การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Kanokwan_Sup.pdf (17.94 MB)