คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)