คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศPDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)