คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วิศิษฐ์ ผลดก  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิศิษฐ์ ผลดก.  2554.  การพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Wisit_Pho.pdf (43.46 MB)