คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วิภาพร ชิณะแขว  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิภาพร ชิณะแขว.  2554.  การจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Wipaporn_Chi.pdf (57.82 MB)