คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อรรชนา สิทธิชัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อรรชนา สิทธิชัย. (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Unchana_Sit.pdf (27.06 MB)