คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is กนิษฐา ชูเชิด  [Clear All Filters]
2551
กนิษฐา ชูเชิด.  2551.  การศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Kanittha_Choocherd.pdf (9.87 MB)