คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is กนิษฐา ชูเชิด  [Clear All Filters]
2551
กนิษฐา ชูเชิด. (2551). การศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanittha_Choocherd.pdf (9.87 MB)