การศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsกนิษฐา ชูเชิด
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ก128ก
Keywordsตาลโตนด--ไทย, ผลิตภัณฑ์ไม้--ไทย, เครื่องจักสาน
Abstract

ตาลโตนดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มที่มีขนาดใหญ่ เป็นปาล์มที่เเยกเพศกันอยู่คนละต้นขยายพันธุ์โดยเมล็ดปัจจุบันมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากตาลโตนดได้ทุกส่วนตั้งเเต่ใบ ลำต้น ก้าน ใย ราก ลูกเเละงวงในเขตพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดมีพื้นที่ปลูกตาลอยู่มากเเต่การนำไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้ในการบริโภค สำหรับการนำส่วนต่างๆของตาลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พบว่ามีเพียงเล็กน้อยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลายเเละใช้เฉพาะบางส่วนของตาล จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดให้มีความหลากหลาย ศึกษาถึงส่วนต่าง ๆ ของตาลโตนดเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนและยังเป็นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดให้กับกลุ่มผู้ผลิตอีกด้วย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ดังนี้ คือ 1) ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของตาลโตนดและการนำไปใช้ประโยขน์ 2) ศึกษาและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของตาลโตนด 3) กำหนดแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในวิถีสังคมปัจจุบัน กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดสำหรับกลุ่มชุมชนนั้นควรเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ง่าย โดยอาศัยทุกส่วนของตาลโตนดซึ่งมีคุฯสมบัติที่ต่างกันมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับวัสดุอื่น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาพบว่า ส่วนของเส้นใยจากผลสุกสามารถนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ กลุ่มชุมชนสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มมุลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

Title Alternate The research and development of products from palmyra palm