คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อิศรา ทองทิพย์  [Clear All Filters]
2554
อิศรา ทองทิพย์.  2554.  การพัฒนาสิ่งทอฝ้ายย้อมครามกับพืชตระกูลเส้นใย. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Isra_Tho.pdf (39.64 MB)