คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is บริพัตร บุญลี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
บริพัตร บุญลี.  2554.  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Boripat_Boo.pdf (19.48 MB)