คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วัฒนาวรรณ ศรีสมพร  [Clear All Filters]
2553
วัฒนาวรรณ ศรีสมพร.  2553.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Wattanawan_Sri.pdf (22.04 MB)