การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง

Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsวัฒนาวรรณ ศรีสมพร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS531 ว399
Keywordsหญ้ากินนี--การปลูก, หญ้ากินนี--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เกษตรกรรม--การศึกษาและการสอน, เกษตรกรรม--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Abstract

การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนี 3)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง ผลการศึกษาพบว่า 1)ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 86.04/88.78 ซึ่งเทียบค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2)ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ผลการวัดระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Title Alternate Computer-based lesson development for technology of Guinne planting
Fulltext: