คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วิศิษฐ อาบสุวรรณ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิศิษฐ อาบสุวรรณ.  2552.  การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ