คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วิศิษฐ อาบสุวรรณ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิศิษฐ อาบสุวรรณ.  2552.  การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ