คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุระพงษ์ คำผง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุระพงษ์ คำผง.  2552.  การพัฒนาแนวคิดเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Surapong_Kam.pdf (107.44 MB)