คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is สายันต์ ศรีเสมอ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สายันต์ ศรีเสมอ.  2552.  บทเรียนการใช้งานโปรแกรม H.I.M.Pro ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาหน่วยงานห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงิน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sayan_Sri.pdf (15.12 MB)