คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ปรเมนทร์ มาลีหวล  [Clear All Filters]
2554
ปรเมนทร์ มาลีหวล. (2554). การศึกษาแบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Poramen_Mal.pdf (24.68 MB)