คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ปรเมนทร์ มาลีหวล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปรเมนทร์ มาลีหวล. (2554). การศึกษาแบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Poramen_Mal.pdf (24.68 MB)