คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วรฤทัย สุวรรณกูฏ  [Clear All Filters]
2550
วรฤทัย สุวรรณกูฏ. (2550). การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Woraruthai_Suv.pdf (36.37 MB)