คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วรฤทัย สุวรรณกูฏ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วรฤทัย สุวรรณกูฏ. (2550). การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Woraruthai_Suv.pdf (36.37 MB)