คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ธิติมา ตอพล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธิติมา ตอพล. (2549). การทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thitima_Top.pdf (10.84 MB)