คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สุทนต์ ซองเหล็กนอก  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุทนต์ ซองเหล็กนอก. (2549). การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suthon_Son.pdf (17.21 MB)