คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สุชาติ สุภาพิมพ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุชาติ สุภาพิมพ์. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suchart_Sup.pdf (9.6 MB)