คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พัชรนันท์ หาวัน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พัชรนันท์ หาวัน. (2550). ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phatcharanun_Haw.pdf (6.03 MB)