คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นุชนภา ศรีธัญรัตน์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นุชนภา ศรีธัญรัตน์. (2549). ผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nuchnapa_Sri.pdf (4.55 MB)