คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is คมสัน มงคลสวัสดิ์  [Clear All Filters]
2549
คมสัน มงคลสวัสดิ์. (2549). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)