คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is ชูพงษ์ ชาจุหวัน  [Clear All Filters]
2549
ชูพงษ์ ชาจุหวัน. (2549). ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Choopong_Cha.pdf (4.46 MB)