คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is อัจฉรี วิลากุล  [Clear All Filters]
2549
อัจฉรี วิลากุล. (2549). การพัฒนาการตรวจเปรียบเทียบลูกและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบฐานข้อมูล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Atcharee_Wil.pdf (3.23 MB)